Q-DAS/服务支持

软件下载

软件下载

下载最新的Q-DAS软件版本,以及系统要求和安装说明。为了能够使用该软件,您需要激活它。购买软件 后,您将收到相应的许可证密钥。

版本12
(12/181002 - 12.0.1.5)

文件 版本 日期 简介 备注
»V12_Setup 
(ZIP 858 MB)
12 / 181002 (12.0.1.5) 2018-10-05 安装 无法更新安装!
»V12_Client setup  (ZIP 75 MB) 12 / 181002 (12.0.1.5) 2018-10-05 客户端安装 »阅读文件
(PDF 239 kB)
文件 版本 日期 简介 备注
»12_0_1_5_Update-Package.zip
(ZIP 511 MB
181002 (12.0.1.5) 2018-10-02 更新包 12 / 181002 (12.0.1.5) »阅读文件(PDF 332 kB)
»ComClient-Examples.zip (ZIP 5.49 MB) 2014-12-02 ComClient 示例
文件 日期 简介 备注
»Database_CMM.zip (ZIP 210 kB) 2018-08-07 CMM 数据库 无法更新安装!
»Database_CONFIG.zip (ZIP 2.57 MB) 2018-09-18 配置数据库
»Database_DATA.zip (ZIP 4.33 MB) 2018-08-07 数据的数据库
»Database_LIC.zip (ZIP 23 kB) 2018-06-28 许可证数据库
»Database_MONI.zip (ZIP 55 kB) 2018-07-23 监控数据库
»Database_TEXT.zip (ZIP 10.38 MB) 2018-10-04 文本数据库 GER / ENG / TRK / DEN /SWE / PRC / UNG / FRA /POL / RUS / BUL / BPR / ROM
程序版本 文件版本 发布说明
12 / 181002 12.0.1.5 »发布说明 12/181002 (PDF 38 kB)
12 / 180906 12.0.1.4 »发布说明 12/180906 (PDF 201 kB)
12 / 180712 12.0.1.3 »发布说明 12/180712 (PDF 24 kB)
12 / 180629 12.0.1.2 »发布说明 12/180629 (PDF 50 kB)
12 / 180206 12.0.1.1 »发布说明 12/180206 (PDF 557 kB)

版本11
(11/181031 - 11.0.9.3)

文件 版本 日期 简介 产品 备注
»V11 Setup 
(ZIP 0.98 GB)
11/181031
11/160204*
2018-11-09 安装 全部 11/181031 = 全部产品 *11/160204 = destra / vidara
»V11 Setup USA 
(ZIP 0.99 GB)
11/181031
11/160204*
2018-11-09 安装
(USA版本)
全部 11/181031 = 全部产品 *11/160204 = destra / vidara
»V11 Setup QCOM  (ZIP 171 MB) 11/181031 2018-11-09 Q-COM
服务安装
Q-COM 并行安装
»V11 Client Setup
(ZIP 44 MB)
/ 2018-11-09 客户端
安装
全部 /
文件 版本 日期 简介 产品
»V11 tools common (ZIP 6.08 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 工具 共同文件
»V11 web common (ZIP 18.19 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 网站 共同文件
»V11 progfiles destra (ZIP 47 MB) 11/160204 (11.0.3.3) 2016-02-04 程序文件 / RS232 destra
»V11 progfiles M-QIS-C (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 M-QIS-C
»V11 progfiles M-QIS-S (ZIP 83 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 M-QIS-S
»V11 progfiles O-QIS (ZIP 65 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 O-QIS
»V11 progfiles procella (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 procella
»V11 progfiles Q-EMP (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 Q-EMP
»V11 progfiles Q-FD (ZIP 20 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 Q-FD
»V11 progfiles qs-STAT (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 qs-STAT
»V11 progfiles solara.MP (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 solara.MP
»V11 progfiles Upload (ZIP 18.18 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 上传
»V11 progfiles vidara (ZIP 47 MB) 11/160204 (11.0.3.3) 2016-02-04 程序文件 / RS232 vidara
»ComClient-Examples.zip (ZIP 5.49 MB) 2014-12-02 ComClient 示例
文件 日期 简介 备注
»V11 CMM Database (ZIP 192 kB) 2018-08-15 CMM 数据库 QDASCMMNEW.MDB
»V11 Config Database (ZIP 4.46 MB) 2018-07-24 配置数据库 QDASCONFIGNEW.MDB
»V11 Data Database (ZIP 1.82 MB) 2018-08-13 数据的数据库 QDAS32NEW.MDB
»V11 Text database (ZIP 10.37 MB) 2018-11-06 文本数据库 QDASTEXT32NEW.MDB
»SQL-Scripts (ZIP 142 kB) 2018-09-07 SQL数据库脚本
程序版本 文件版本 发布说明
11 / 181031 11.0.9.3 »发布说明11/181031 (PDF 103 kB)
11 / 181012 11.0.9.2 »发布说明 11/181012 (PDF 26 kB)
11 / 180906 11.0.9.1 »发布说明11/180906 (PDF 266 kB)
11 / 171204 11.0.8.2 »发布说明11/171204 (PDF 35 kB)
11 / 171013 11.0.8.1 »发布说明11/171013 (PDF 181 kB)
11 / 170616 11.0.7.2 »发布说明11/170616 (PDF 43 kB)
11 / 170505 11.0.7.1 »发布说明11/170505 (PDF 469 kB)
11 / 161202 11.0.6.1(.3) »发布说明11/161202 (PDF 24 kB)
11 / 161007 11.0.6.1(.2) »发布说明 11/161007 (PDF 30 kB)
11 / 160926 11.0.6.1 »发布说明11/160926 (PDF 46 kB)
11 / 160630 11.0.5.3 »发布说明 11/160630 (PDF 23 kB)
11 / 160201 11.0.5.1 »发布说明 11/160201 (PDF 141 kB)
11 / 150223 11.0.2.1 »发布说明11/150223 (PDF 132 kB)
»系统要求版本11(PDF 1.07 MB) »安装版本11(PDF 3.76 MB)
»V11 web common (ZIP 18.19 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 网站 共同文件
»V11 progfiles destra (ZIP 47 MB) 11/160204 (11.0.3.3) 2016-02-04 程序文件 / RS232 destra
»V11 progfiles M-QIS-C (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 M-QIS-C
»V11 progfiles M-QIS-S (ZIP 83 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 M-QIS-S
»V11 progfiles O-QIS (ZIP 65 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 O-QIS
»V11 progfiles procella (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 procella
»V11 progfiles Q-EMP (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 Q-EMP
»V11 progfiles Q-FD (ZIP 20 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 Q-FD
»V11 progfiles qs-STAT (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 qs-STAT
»V11 progfiles solara.MP (ZIP 47 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 solara.MP
»V11 progfiles Upload (ZIP 18.18 MB) 11/181031 (11.0.9.3) 2018-11-09 程序文件 / RS232 上传
»V11 progfiles vidara (ZIP 47 MB) 11/160204 (11.0.3.3) 2016-02-04 程序文件 / RS232 vidara
»ComClient-Examples.zip (ZIP 5.49 MB) 2014-12-02 ComClient 示例
联系我们

>>hotline.qdas.cn@hexagon.com

上海浦东展想广场4号楼3楼

电话:+86 21 58526658

传真:+86 21 51062273